Pratite nas

Корисници

Свака стамбена зграда колективног становања може бити корисник услуга ЈП "Градско стамбено".

Уговор о одржавању

На основу Уговора о одржавању власници станова плаћају накнаду месечно, преко уплатница ЈКП "Инфостан" и она за зграде без лифта износи 10,72 дин/м2 са ПДВ-ом, а за зграде са лифтом 17,12 дин/м2 са ПДВ-ом.

Одржавање хигијене у заједничким деловима зграде плаћа се такође преко месечних уплатница ЈКП "Инфостан" и плаћа се иста цена по стану – 217,91 дин са ПДВ-ом.

Радови по понуди плаћају се на основу фактуре на рачун ЈП "Градско стамбено".

Одржавање

Да би склопили Уговор о одржавању власници станова односно других просторија у згради морају образовати  у складу са Законом о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016) и изабрати  Управника стамбене заједнице који ће представљати зграду.

Да би зграда постала корисник услуга ЈП "Градско стамбено" потребно је да Скупштина стамбене заједнице зграде, односно власници станова и других делова зграде, донесу Одлуку о поверавању послова одржавања коју доставља општинској Радној јединици ЈП "Градско стамбено". На основу потписане и оверене Одлуке Скупштине стамбене заједнице, директор ЈП "Градско стамбено" доноси одлуку о образовању Комисије за пријем зграде на одржавање. Комисија утврђује имовинске и техничке детаље на стамбеној згради (да ли има употребну дозволу, спратност, број и површину станова и заједничких просторија и простора у згради, број станова у власништву и закупу и др). Такође, утврђује стање грађевинских делова зграде (кров, фасада, унутрашњи простори у згради), лифтова и других уређаја и инсталација у згради. О свему виђеном прави се Записник о затеченом стању заједничких делова, уређаја и инсталација у згради.

Коначну одлуку о закључењу Уговора о одржавању са Скупштином стамбене заједнице зграде доноси директор ЈП "Градско стамбено" на основу предлога изведеног из записника. Записник о прегледу зграде и инсталација и уређаја у њој је саставни део Уговора.

Чишћење

Да би стамбена зграда користила услуге одржавања хигијене у заједничким деловима зграде потребно је да Управник стамбене заједнице зграде поднесе писани захтев радној јединици ЈП "Градско стамбено" на својој Општини. Захтев се базира на Одлуци Скупштина стамбене заједнице зграде о прихватању понуде, услова и цене по којим ЈП "Градско стамбено" обавља ове послове. Захтев Скупштина стамбене заједнице зграде мора да садржи: адресу зграде, име, презиме, број стана и број телефона Управник стамбене заједнице зграде.

Ако зграда нема Уговор о одржавању, потребно је у захтеву навести и: спратност зграде, број станова, површини степенишног простора, броју и површини кабине лифта и површини стакала на улазним вратима односно улазном порталу у зграду.

Радови чишћења започеће од наредног месеца када ће се и на уплатници обједињене наплате ЈКП "Инфостан - технологије" наћи и ставка накнаде за услугу чишћења. Ова услуга плаћа се исто за сваки стан.
Логин за запослене
Заборављена лозинка?
Newsletter

Актуелно > <