Pratite nas

Новости

Ценовник

Четвртак, 16. Јул 2009.
На основу Уговора о одржавању власници станова плаћају накнаду месечно, преко уплатница ЈКП "Инфостан" и она за зграде без лифта износи 10,72 дин/м2 са пдв-ом, а за зграде са лифтом 17,12 дин/м2 са пдв-ом.

Одржавање хигијене у заједничким деловима зграде плаћа се такође преко месечних уплатница ЈКП "Инфостан" и плаћа се иста цена по стану – 217,91 са пдв-ом.

Радови по понуди плаћају се на основу фактуре на рачун ЈП "Градско стамбено".

Пријаве кварова

Среда, 16. Април 2008.
Пријаве кварова подносе се искључиво у писаној форми (оверене потписом и печатом Председника Скупштине/Савета зграде,или путем електронске поште, jpgs@stambeno.com), сем у случају хитних и неодложних интервенција када се кварови могу пријавити телефоном позивањем Службе Хитних интервенција на број 3950-300 или 3950-301. Пријаве подноси председник Скупштине/Савета зграде и уколико су у писаној форми потписује их и оверава печатом. У случају када се ради о радовима хитне природе (прскање водоводних цеви, загушење канализације, застој лифта када је особа у њему и др.) пријаву може поднети и било ко од станара зграде. Председник Скупштине/Савета зграде се ради пријављивања квара обраћа радној јединици или Служби техничке припреме или током 24 часа Служби хитних интервенција.

На основу пријаве квара, комисија састављена од стручних лица овог предузећа излази на терен како би утврдила и евидентирала све радове које је потребно извести. Радови мање вредности увршћују се у Програм малих радова за санирање, а сложеније поправке, односно радови већег обима и веће вредности, увршћују се у Програм одржавања  у  складу са годишњим планом и расположивим средствима. Дакле, када су у питању радови већег обима и веће вредности, на основу снимљеног стања, сачињеног описа и предмера радова, формира се Понуда Скупштини/Савету зграде, и после њеног усвајања, служба -Кориснички сервис- спроводи поступак закључивања Уговора о учествовању Скупштине/Савета зграде у трошковима извођења радова.

Рекламације на изведене радове подносе се на исти начин и истим редоследом.

Пријаве кварова, рекламације на изведене радове као и друге примедбе, предлози и сугестије пријављују се, као што је наведено, лично, телефоном или поштом радној јединици на општини на којој се зграда налази или Служби хитних интервенција која ради од 00 до 24 часа, а можете их  упутити и на следеће е-маил адресе:

Послови Скупштине зграде

Петак, 07. Март 2008.
Скупштина стамбене зграде обавља следеће послове:

  1. доноси програм одржавања зграде;
  2. одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;
  3. доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;
  4. усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде
  5. утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање зграде;
  6. одређује услове и начин одржавања реда у згради;
  7. одлучује о осигурању зграде;
  8. уређује начин коришћења заједничких делова зграде;
  9. одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом.
прочитај више

Оснивање Скупштине зграде

Петак, 07. Март 2008.
Препорука је да грађани формирају Скупштину зграде, која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту, уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама. Све информације око формирања Скупштине зграде грађани могу добити у Бео-ком сервису лично или позивањем бесплатног телефона 0800-110-011 (радним даном, 07.00-22.00)
прочитај више

Граничне надлежности

Петак, 07. Март 2008.
Понекада долази до преклапања надлежности више јавних комуналних предузећа из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе. То су такозване граничне надлежности, када је неопходно разграничити шта је чија обавеза како би постојећи комунални проблем био решен.
прочитај више

Актуелно > <