Pratite nas

Послови Скупштине зграде

Скупштина стамбене зграде обавља следеће послове:

  1. доноси програм одржавања зграде;
  2. одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;
  3. доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;
  4. усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде
  5. утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање зграде;
  6. одређује услове и начин одржавања реда у згради;
  7. одлучује о осигурању зграде;
  8. уређује начин коришћења заједничких делова зграде;
  9. одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом.
Одржавање стамбених зграда и станова обухвата радове на инвестиционом и текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде и радове на инвестиционом одржавању стана. Одржавање обухвата редовно извођење радова на заштити зграде, односно њених заједничких и посебних делова, уређаја, инсталација и опреме, оправку оштећених и замену дотрајалих делова којима се обезбеђује њихова исправност, употребљивост и сигурност.

Скупштина зграде већином гласова присутних чланова доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде. Скупштина зграде сагласношћу чланова којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

Радови на одржавању стамбене зграде изводе се на основу одлуке Скупштине зграде, а средства за одржавање стамбене зграде обезбеђују власници станова и других посебних делова зграде. Одлука Скупштине зграде обавезује све власнике станова и других посебних делова зграде.

Трошкове одржавања стамбене зграде сносе власници станова, односно других посебних делова зграде сразмерно учешћу површине својих станова, односно других посебних делова зграде у површини свих станова и других посебних делова у згради, према стварно учињеним трошковима.

Скупштина зграде може организовати обављање послова на одржавању зграде, тако да обављање свих или појединих послова уступи ЈП "Градско стамбено" или на други начин. Ако стамбена зграда не обезбеди извођење радова на одржавању чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, надлежни орган општине ће извођење ових радова обезбедити преко јавног предузећа за стамбене услуге, односно другог предузећа или предузетника, а на терет стамбене зграде.

Актуелно > <