Pratite nas

Делатност

Основна делатност ЈП "Градско стамбено" је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. То су радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, противпожарних инсталација, громобрана...) и послови хитних интервенција (водовод и канализација, електро радови, мање поправке и одглављења особа из лифта...) које обавља Служба хитних интервенција (00-24).
Одржавање зграда врши се на основу уговора склопљених са скупштинама зграда. Одлуку о склапању уговора доноси Скупштина зграде сагласношћу власника станова и других посебних делова стамбене зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде.
Осим радова утврђених уговором, ЈП "Градско стамбено" обавља и друге послове на стамбеним зградама, а на захтев власника станова и скупштина зграда. Ови послови се посебно уговорају, плаћање је након извршених радова, са могућношћу плаћања до 24 месечне рате.

Такође, на основу одлуке Скупштине зграде ЈП "Градско стамбено" организује и врши надзор над обављањем услуга одржавања хигијене у заједничким деловима стамбене зграде: чишћење и прање степеништа, ходника, подеста... Ова услуга плаћа се посебно, месечно по стану, а обавља се једном недељно.

У Сектору за имовинско-правне послове овог предузећа постоји велика архивска документација о зградама, становима и корисницима/власницима станова и пословног простора у оквиру стамбене зграде. Сва ова документација на располагању је и може се добити на увид или као оверена фотокопија, уз прописно овлашћење.

Актуелно > <