Pratite nas

Реконструкција фасада

Како би ЈП „Градско стамбено“ приступило радовима на санацији/ревитализацији фасаде, у складу са законским прописима, неопходно је да стамбена зграда као инвеститор радова изврши одређене предрадње.

Пре свега неопходно је да се прибаве урбанистички услови од одговарајуће/их институција. За зграде површине до 800м² услови се добијају од надлежне општинске службе, док се за зграде површине преко 800м² услови добијају од градског секретаријата за урбанизам и грађевинске послове. Такође неопходна је и сагласност завода за заштиту споменика културе. По прибављању ових докумената приступа се изради Главног пројекта.

Горе наведене послове могуће је поверити Заводу за заштиту споменика културе. Након овога потребно је ангажовати референтну фирму за обављање послова техничке контроле главног пројекта.

Уколико зграда није споменик културе и не налази се у „заштићеној зони“ потребно је од Завода за заштиту споменика културе прибавити уверење да зграда није споменик културе, односно да се не налази у зони заштићених културних добара, те да нема посебних услова за извођење радова на конкретном објекту.

Горе поменуте документе прибавља скупштина зграде као инвеститор радова на поменутом објекту.

По достављању поменутих докумената и обостраном потписивању уговора, ЈП „Градско стамбено“ ће извршити активности на пријави радова општини или Секретаријату за урбанизам у зависности од квадратуре објекта, прибављању сагласности секретаријата за саобраћај, као и решењу дирекције за путеве, те приступити извођењу радова. ЈП „Градско стамбено“ ће такође пружити услугу стручног надзора за време извођења радова, те наставити са праћењем објекта у гарантном року.

Актуелно > <