Pratite nas

Пријаве кварова

Пријаве кварова подносе се искључиво у писаној форми (оверене потписом и печатом Председника Скупштине/Савета зграде,или путем електронске поште, jpgs@stambeno.com), сем у случају хитних и неодложних интервенција када се кварови могу пријавити телефоном позивањем Службе Хитних интервенција на број 3950-300 или 3950-301. Пријаве подноси председник Скупштине/Савета зграде и уколико су у писаној форми потписује их и оверава печатом. У случају када се ради о радовима хитне природе (прскање водоводних цеви, загушење канализације, застој лифта када је особа у њему и др.) пријаву може поднети и било ко од станара зграде. Председник Скупштине/Савета зграде се ради пријављивања квара обраћа радној јединици или Служби техничке припреме или током 24 часа Служби хитних интервенција.

На основу пријаве квара, комисија састављена од стручних лица овог предузећа излази на терен како би утврдила и евидентирала све радове које је потребно извести. Радови мање вредности увршћују се у Програм малих радова за санирање, а сложеније поправке, односно радови већег обима и веће вредности, увршћују се у Програм одржавања  у  складу са годишњим планом и расположивим средствима. Дакле, када су у питању радови већег обима и веће вредности, на основу снимљеног стања, сачињеног описа и предмера радова, формира се Понуда Скупштини/Савету зграде, и после њеног усвајања, служба -Кориснички сервис- спроводи поступак закључивања Уговора о учествовању Скупштине/Савета зграде у трошковима извођења радова.

Рекламације на изведене радове подносе се на исти начин и истим редоследом.

Пријаве кварова, рекламације на изведене радове као и друге примедбе, предлози и сугестије пријављују се, као што је наведено, лично, телефоном или поштом радној јединици на општини на којој се зграда налази или Служби хитних интервенција која ради од 00 до 24 часа, а можете их  упутити и на следеће е-маил адресе:

Актуелно > <