Pratite nas

Osnivanje Skupštine zgrade

Preporuka je da građani formiraju Skupštinu zgrade, koja će kao pravno lice rešavati tekuće probleme. Njenim osnivanjem svi problemi bi bili evidentirani na jednom mestu, uštedelo bi se vreme sugrađana i bila bi lakša komunikacija sa nadležnim službama. Sve informacije oko formiranja Skupštine zgrade građani mogu dobiti u Beo-kom servisu lično ili pozivanjem besplatnog telefona 0800-110-011 (radnim danom, 07.00-22.00)

1. KONSTITUISANJE SKUPŠTINE ZGRADE / SAVETA ZGRADE

Skupštinu zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Skupština zgrade može se obrazovati i za deo zgrade koji čini građevinsku i funkcionalnu celinu (lamela, ulaz i sl.). U stambenoj zgradi, odnosno delu zgrade (lamela, ulaz i sl.) sa deset i manje vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade, umesto Skupštine zgrade obrazuje se Savet zgrade koji čine svi vlasnici stanova ili drugih posebnih delova zgrade.

Skupština zgrade / Savet zgrade se može obrazovati ako je prisutno više od polovine vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade, odnosno njihovih predstavnika. Ako vlasnik stana, odnosno drugog posebnog dela zgrade, na dve uzastopne sednice za konstituisanje Skupštine zgrade / Saveta zgrade ne odredi svog predstavnika, svojstvo člana Skupštine zgrade / Saveta zgrade ima nosilac stanarskog prava, odnosno zakupac stana ili drugog posebnog dela zgrade, sa pravom odlučivanja o izvođenju radova na tekućem održavanju stambene zgrade dok vlasnik ne odredi predstavnika.

Skupština zgrade / Savet zgrade donosi odluke većinom glasova svih članova Skupštine, tako da svakom vlasniku stana ili drugog posebnog dela zgrade pripada po jedan glas. Smatra se da je glasanje obavljeno i u slučaju kada vlasnici stanova ili drugih posebnih delova zgrade daju pismenu saglasnost.

Predsednik Skupštine zgrade / Saveta zgrade bira se većinom glasova članova Skupštine zgrade na period od četiri godine. Za predsednika Skupštine zgrade / Saveta zgrade može biti biran svaki poslovno sposoban vlasnik stana i drugog posebnog dela zgrade. Predlog za izbor, odnosno razrešenje predsednika Skupštine zgrade / Saveta zgrade može podneti svaki vlasnik stana ili drugog posebnog dela zgrade.

Skupština zgrade / Savet zgrade može iz reda svojih članova obrazovati stalna ili povremena radna tela za obavljanje stručno-operativnih i administrativno-tehničkih poslova (savet zgrade, odbori, komisije i sl).

Skupština zgrade / Savet zgrade može punovažno odlučivati ako je prisutno više od polovine članova. Skupština zgrade / Savet zgrade većinom glasova prisutnih članova donosi odluke koje se odnose na tekuće održavanje zgrade. Skupština zgrade / Savet zgrade, saglasnošću članova kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

Na sednici Skupštine zgrade / Saveta zgrade vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i predsednik Skupštine zgrade / Saveta zgrade.

Zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine zgrade / Saveta zgrade trebalo bi da potpiše više od polovine vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade, odnosno njihovih predstavnika, kako bi odluka o konstituisanju Skupštine zgrade / Saveta zgrade i izboru predsednika bila i praktično ozvaničena.

2. REGISTROVANJE SKUPŠTINE ZGRADE / SAVETA ZGRADE

Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade. Stambena zgrada ima račun i pečat.

Predsednik Skupštine zgrade / Saveta zgrade zastupa stambenu zgradu u pravnim poslovima sa trećim licima, pred organima uprave i pravosudnim organima u vezi sa održavanjem zgrade.

Posle konstituisanja Skupštine zgrade / Saveta zgrade i izbora predsednika, potrebno je da predsednik Skupštine zgrade / Saveta zgrade, zapisnik sa konstitutivne sednice sa potpisima vlasnika podnese na overu u Pisarnicu Opštine na čijoj teritoriji se nalazi stambena zgrada. Kopija zapisnika ostaje u Opštini, a overeni original zapisnika treba iskopirati za dalje pravne poslove.

3. IZRADA PEČATA I OTVARANJE RAČUNA

Na osnovu overenog zapisnika može se izraditi pečat Skupštine zgrade / Saveta zgrade kod pečatoresca. Posle izrade pečata trebalo bi napraviti ovlašćenje za predsednika Skupštine zgrade / Saveta zgrade za zastupanje zgrade u daljim pravnim poslovima.

Radi jednostavnijeg prikupljanja finansijskih sredstava za održavanje, trebalo bi da stambena zgrada otvori svoj tekući račun u poslovnoj banci.

U Zavodu za informatiku i statistiku, Tiršova 1, dobija se Potvrda o matičnom broju Skupštine zgrade / Saveta zgrade. Zatim se, u nadležnoj Poreskoj upravi za teritoriju opštine na kojoj se nalazi zgrada, dobija PIB (poreski identifikacioni broj). Za otvaranje poslovnog računa u banci potrebno je poneti Odluku Skupštine zgrade / Saveta zgrade da otvori tekući račun i potvrdu o PIB-u i matičnom broju.

Ovime je Skupština zgrade / Savet zgrade i praktično postala pravno lice i može da sklapa sve vrste ugovora i obavlja pravne poslove koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade.

Aktuelno > <