Pratite nas

Poslovi Skupštine zgrade

Skupština stambene zgrade obavlja sledeće poslove:

  1. donosi program održavanja zgrade;
  2. odlučuje o načinu organizovanja radova na održavanju zgrade;
  3. donosi odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade;
  4. usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade
  5. utvrđuje visinu i način obezbeđivanja sredstava za održavanje zgrade;
  6. određuje uslove i način održavanja reda u zgradi;
  7. odlučuje o osiguranju zgrade;
  8. uređuje način korišćenja zajedničkih delova zgrade;
  9. odlučuje o poboljšanju uslova stanovanja u zgradi i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i upravljanjem zgradom, u skladu sa zakonom.
Održavanje stambenih zgrada i stanova obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade i radove na investicionom održavanju stana. Održavanje obuhvata redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, odnosno njenih zajedničkih i posebnih delova, uređaja, instalacija i opreme, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova kojima se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Skupština zgrade većinom glasova prisutnih članova donosi odluke koje se odnose na tekuće održavanje zgrade. Skupština zgrade saglasnošću članova kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

Radovi na održavanju stambene zgrade izvode se na osnovu odluke Skupštine zgrade, a sredstva za održavanje stambene zgrade obezbeđuju vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Odluka Skupštine zgrade obavezuje sve vlasnike stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade srazmerno učešću površine svojih stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade u površini svih stanova i drugih posebnih delova u zgradi, prema stvarno učinjenim troškovima.

Skupština zgrade može organizovati obavljanje poslova na održavanju zgrade, tako da obavljanje svih ili pojedinih poslova ustupi JP "Gradsko stambeno" ili na drugi način. Ako stambena zgrada ne obezbedi izvođenje radova na održavanju čijim izvođenjem se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, nadležni organ opštine će izvođenje ovih radova obezbediti preko javnog preduzeća za stambene usluge, odnosno drugog preduzeća ili preduzetnika, a na teret stambene zgrade.

Aktuelno > <