Pratite nas

Delatnost

Osnovna delatnost JP "Gradsko stambeno" je održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima. To su radovi kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, protivpožarnih instalacija, gromobrana...) i poslovi hitnih intervencija (vodovod i kanalizacija, elektro radovi, manje popravke i odglavljenja osoba iz lifta...) koje obavlja Služba hitnih intervencija (00-24).
Održavanje zgrada vrši se na osnovu ugovora sklopljenih sa skupštinama zgrada. Odluku o sklapanju ugovora donosi Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.
Osim radova utvrđenih ugovorom, JP "Gradsko stambeno" obavlja i druge poslove na stambenim zgradama, a na zahtev vlasnika stanova i skupština zgrada. Ovi poslovi se posebno ugovoraju, plaćanje je nakon izvršenih radova, sa mogućnošću plaćanja do 24 mesečne rate.

Takođe, na osnovu odluke Skupštine zgrade JP "Gradsko stambeno" organizuje i vrši nadzor nad obavljanjem usluga održavanja higijene u zajedničkim delovima stambene zgrade: čišćenje i pranje stepeništa, hodnika, podesta... Ova usluga plaća se posebno, mesečno po stanu, a obavlja se jednom nedeljno.

U Sektoru za imovinsko-pravne poslove ovog preduzeća postoji velika arhivska dokumentacija o zgradama, stanovima i korisnicima/vlasnicima stanova i poslovnog prostora u okviru stambene zgrade. Sva ova dokumentacija na raspolaganju je i može se dobiti na uvid ili kao overena fotokopija, uz propisno ovlašćenje.

Aktuelno > <