Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Како да постанете корисник

Стамбене заједнице подносе захтев за улазак у систем одржавања ЈП Градско стамбено. До закључења уговора о одржавању долази уколико стручна комисија предузећа на терену установи да су сви прописани, неопходни услови испуњени.

У склопу уговора о одржавању корисници добијају услуге хитних интервенција и текућег поправке.

Радови по понуди и инвестициони радови

На захтев власника станова и управника стамбених заједница, ЈП Градско стамбено обавља и друге послове, који су већег обима у односу на услуге текућег одржавања.

Валидан захтев за достављање понуде (за извођење инвестиционих радова), мора бити потписан од стране управника стамбене заједнице, а подноси се надлежној радној јединици ЈП Градско стамбено којој територијално припада предметна зграда, лично или скениран путем електронске поште.

Захтев мора садржати следеће податке:

– Адреса стамбене зграде (улица и број, назив општине)
– Име и презиме подносиоца захтева
– Контакт телефон подносиоца захтева
– Потпис управника стамбене заједнице
– Опис радова за које се тражи понуда

ЈП Градско стамбено спроводи поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и на основу захтева и критеријума из конкурсне документације бира извођача радова. ЈП Градско стамбено у обавези је да на свом сајту објављује документа везана за поступке јавних набавки. Подаци о отварању понуда за јавне набавке су садржани у поменутој документацији на сајту предузећа и заинтересована лица за присуство отварању се самостално информишу о термину јавног отварања путем сајта предузећа. Надметање има за циљ да се изабере најбољи и/или најповољнији извођач радова који су предмет поступка јавне набавке. По одабиру извођача ЈП Градско стамбено телефонским путем контактира управника стамбене заједнице, ради потписивања уговора о поверавању послова извођења радова.

Плаћање почиње након завршетка радова, динамиком и у износима који су прецизирани уговором. Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга-уплатницама ЈКП Инфостан технологије, ратама на месечном нивоу. Радови по понуди плаћају се на основу фактуре на рачун ЈП Градско стамбено.

Услуге чишћења

Управник стамбене заједнице подноси писани захтев радној јединици ЈП Градско стамбено на територији општине којој предметна зграда припада. Захтеву претходи одлука станара о прихватању услова под којима ЈП Градско стамбено изводи ову услугу.

Након предаје захтева, на терен излази стручна служба ЈП Градско стамбено, чији је задатак да утврди постоје ли услови за укључивање зграде у систем одржавања хигијене. По испуњењу свих услова, услуга почиње од следећег месеца (под условом да је процедура пријема зграде завршена до 15-ог у месецу). На рачуну ЈКП Инфостан технологије појављује се нова ставка – чишћење, која стиже сваком станару у згради.