Pratite nas

Оснивање Скупштине зграде

Препорука је да грађани формирају Скупштину зграде, која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту, уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама. Све информације око формирања Скупштине зграде грађани могу добити у Бео-ком сервису лично или позивањем бесплатног телефона 0800-110-011 (радним даном, 07.00-22.00)

1. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ / САВЕТА ЗГРАДЕ

Скупштину зграде чине сви власници станова и других посебних делова зграде. Скупштина зграде може се образовати и за део зграде који чини грађевинску и функционалну целину (ламела, улаз и сл.). У стамбеној згради, односно делу зграде (ламела, улаз и сл.) са десет и мање власника станова или других посебних делова зграде, уместо Скупштине зграде образује се Савет зграде који чине сви власници станова или других посебних делова зграде.

Скупштина зграде / Савет зграде се може образовати ако је присутно више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника. Ако власник стана, односно другог посебног дела зграде, на две узастопне седнице за конституисање Скупштине зграде / Савета зграде не одреди свог представника, својство члана Скупштине зграде / Савета зграде има носилац станарског права, односно закупац стана или другог посебног дела зграде, са правом одлучивања о извођењу радова на текућем одржавању стамбене зграде док власник не одреди представника.

Скупштина зграде / Савет зграде доноси одлуке већином гласова свих чланова Скупштине, тако да сваком власнику стана или другог посебног дела зграде припада по један глас. Сматра се да је гласање обављено и у случају када власници станова или других посебних делова зграде дају писмену сагласност.

Председник Скупштине зграде / Савета зграде бира се већином гласова чланова Скупштине зграде на период од четири године. За председника Скупштине зграде / Савета зграде може бити биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног дела зграде. Предлог за избор, односно разрешење председника Скупштине зграде / Савета зграде може поднети сваки власник стана или другог посебног дела зграде.

Скупштина зграде / Савет зграде може из реда својих чланова образовати стална или повремена радна тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничких послова (савет зграде, одбори, комисије и сл).

Скупштина зграде / Савет зграде може пуноважно одлучивати ако је присутно више од половине чланова. Скупштина зграде / Савет зграде већином гласова присутних чланова доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде. Скупштина зграде / Савет зграде, сагласношћу чланова којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

На седници Скупштине зграде / Савета зграде води се записник који потписује записничар и председник Скупштине зграде / Савета зграде.

Записник са конститутивне седнице Скупштине зграде / Савета зграде требало би да потпише више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника, како би одлука о конституисању Скупштине зграде / Савета зграде и избору председника била и практично озваничена.

2. РЕГИСТРОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ / САВЕТА ЗГРАДЕ

Стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде. Стамбена зграда има рачун и печат.

Председник Скупштине зграде / Савета зграде заступа стамбену зграду у правним пословима са трећим лицима, пред органима управе и правосудним органима у вези са одржавањем зграде.

После конституисања Скупштине зграде / Савета зграде и избора председника, потребно је да председник Скупштине зграде / Савета зграде, записник са конститутивне седнице са потписима власника поднесе на оверу у Писарницу Општине на чијој територији се налази стамбена зграда. Копија записника остаје у Општини, а оверени оригинал записника треба ископирати за даље правне послове.

3. ИЗРАДА ПЕЧАТА И ОТВАРАЊЕ РАЧУНА

На основу овереног записника може се израдити печат Скупштине зграде / Савета зграде код печаторесца. После израде печата требало би направити овлашћење за председника Скупштине зграде / Савета зграде за заступање зграде у даљим правним пословима.

Ради једноставнијег прикупљања финансијских средстава за одржавање, требало би да стамбена зграда отвори свој текући рачун у пословној банци.

У Заводу за информатику и статистику, Тиршова 1, добија се Потврда о матичном броју Скупштине зграде / Савета зграде. Затим се, у надлежној Пореској управи за територију општине на којој се налази зграда, добија ПИБ (порески идентификациони број). За отварање пословног рачуна у банци потребно је понети Одлуку Скупштине зграде / Савета зграде да отвори текући рачун и потврду о ПИБ-у и матичном броју.

Овиме је Скупштина зграде / Савет зграде и практично постала правно лице и може да склапа све врсте уговора и обавља правне послове који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде.

Актуелно > <