Pratite nas

Комерцијалне услуге - Велики радови у згради

Према Закону  о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016), одржавање финансирају власници посебних делова зграде. Посебни делови зграде су посебне фунционалне целине у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.

На десет општина  на којима послује „Градско стамбено“, велики број зграда има потписан уговор о одржавању, на основу кога власници посебних делова зграде  плаћају месечну накнаду уплатницама ЈКП „Инфостан технологије“. Уговором су обухваћене поправке мањих кварова и хитне интервенције, као што су ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта, поправка водоводних цеви, одгушење канализационих вертикала и слично.

Међутим, због стања у ком се налазе стамбени објекти, у све већем броју зграда у Београду потребно је извести радове већег обима који подразумевају знатна финансијска улагања власника посебних делова зграде.

Због растуће потребе за оваквим радовима, а са друге стране због тешке економске ситуације, ЈП „Градско стамбено“ омогућава да се овакви радови ипак изведу и то:

1. Без плаћања унапред (отплата радова почиње по завршетку извођења радова);
2. Плаћањем на рате (путем уплатница ЈКП  „Инфостана технологије“)  до шездесет месеци.
3. Најбољом гаранцијом на тржишту (гаранцију даје ЈП „Градско стамбено“ у складу са понудом изабраног понуђача).


Шта су заправо велики радови?


Велики радови најчешће подразумевају радове већег обима или веће вредности. Са аспекта неопходности и брзине извођења радова, најтачнија дефиниција великих радова била би да су то сви радови који не спадају у хитне интервенције и у неодложне радове. Дакле, велики радови не спадају у радове који се на згради извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења, и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности, али су важни са аспекта функционисања зграде и културе становања.


Зашто ангажовати ЈПГС за извођење великих радова у згради?


Нема плаћања унапред


Укинута је ранија пракса да се пре почетка радова од власника посебних делова зграде прикупља део новца унапред, у готовини. Укидањем аванса убрзан је почетак радова, а и избегнути су потенцијални проблеми, пре свега неразумевање и размирице међу комшијама. Отплата радова почиње тек пошто радови буду окончани.

Плаћање на рате 


Плаћање радова врши се преко градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга, уплатницама ЈКП „Инфостан технологије“.  ЈП „Градско стамбено“ одобрава плаћање радова у до 60 месечних рата. Коначан број рата зависи од укупног износа неопходног за извођење радова, броја посебних делова зграде и квадратуре истих.

Гаранција изведених радова


ЈП „Градско стамбено“ је у обавези да поступак Јавних набавки спроводи у складу са Планом Јавних набавки за текућу годину, који се између  осталог налази на сајту ЈП „Градско стамбено“.  У зависности од врсте поступка који се спроводи (отворени, квалификациони и др.)  реализује се процедура прикупљања понуда свих заинтересованих извођача, односно врши се избор са листе квалификованих извођача ЈП„ Градско стамбено“. Гаранцију на изведене радове даје ЈП „Градско стамбено“ у складу са понудом изабраног понуђача.


Како ући у процедуру?


Услов да ЈП „Градско стамбено“  разматра Захтев стамбене зграде јесте да је она поверила одржавање ЈП „Градско стамбено“, односно да са нашим предузећем има потписан Уговор о одржавању. Уколико нисте сигурни да ли је Ваша зграда поверила одржавање ЈП „Градско стамбено“, можете контактирати наш Позивни центр сваког радног дана у периоду  од 7.30 до 20.30, суботом од 07.30 до 15.30, недељом од 07.30 до 11.30 часова, на број 0800 200 011 (позив је бесплатан из фиксне и мобилне мреже).

Други услов је да зграда има легитимне органе, односно Управника стамбене заједнице. 

Први корак – Подношење Захтева


Валидан Захтев за достављање Понуде (за извођење великих радова), се подноси искључиво писаним путем и доставља се територијално надлежној Радној јединици ЈПГС , или дирекцији предузећа.


Појединачан Захтев може се поднети само за једну врсту радова, односно може се односити на решавање само једног проблема.

Захтев мора садржати следеће податке:
• Адреса стамбене зграде (назив улице, број зграде, назив општине)
• Име и презиме подносиоца Захтева
• Контакт телефон подносиоца Захтева
• Печат Стамбене заједнице 
• Опис радова за које се тражи Понуда

Захтев може бити поднет и у форми ЈПГС који можете преузети овде


Други корак – Израда предмера и предрачуна


По пријему Захтева, стручна служба надлежне Радне јединице излази на терен и израђује предмер радова.


Трећи корак – Слање понуде за инвестиционе радове


Понуда која се доставља Управнику стамбене заједнице, садржи прецизан предмер радова, вредност радова и број месечних рата на које је предузеће у могућности да одобри  станарима путем  уплатницама ЈКП „Инфостан  технологија“. Понуда садржи и образац одлуке са потписима које је неопходно доставити ради покретања поступка Јавне набавке. Одлуку прате потписи већине (51%) власника површине посебних делова стамбене зграде. 


Четврти – Поступак набавке


ЈП „ Градско стамбено“ спроводи поступке Јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и на основу захтева и критеријума из конкурсне документације бира извођача радова. ЈП „Градско стамбено“ у обавези је да на свом сајту објављује документа везана за поступке Јавних набавки. Подаци о отварању  понуда за Јавне набавке су садржани у поменутој документацији на сајту предузећа и заинтересована лица за присуство отварању се самостално информишу о термину  јавног отварања путем сајта предузећа. Надметање има за циљ да се изабере најбољи и/или најповољнији извођач радова који су предмет поступка Јавне набавке.


Пети корак – Закључивање уговора за извођење радова


По одабиру извођача ЈП „Градско стамбено“ телефонским путем контактира Управника стамбене заједнице  ради потписивања уговора о поверавању послова извођења радова.


Шести корак – Извођење радова


Након потписаног уговора са стамбеном заједницом ЈП „Градско стамбено“ закључује уговор са изабраним извођачем радова. Након чега се у складу са потписаним уговором започиње  са извођењем радова у року дефинисаним уговором и у трајању које је такође дефинисано уговором.


Седми корак – Гаранција и плаћање


Гаранцију на изведене радове даје ЈП „Градско стамбено“ у складу са понудом изабраног понуђача и она је дефинисана уговором, у зависности од врсте радова, коришћених материјала и сл. Плаћање почиње након завршетка радова, динамиком и у износима који су прецизирани уговором. Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга-уплатницама ЈКП  „Инфостан  технологије“, ратама на месечном нивоу.


За све додатне информације можете се обратити Позивном центру ЈП „Градско стамбено“, сваког радног дана у периоду  од 7.30 до 20.30, суботом од 07.30 до 15.30, недељом од 07.30 до 11.30 часова, на број 0800 200 011 (позив је бесплатан из фиксне и мобилне мреже).

Образац докумената који је потребан за поступак извршења великих радова:

Актуелно > <