Pratite nas

Комерцијалне услуге - велики радови у згради

Према Закону  о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016), одржавање финансирају власници посебних делова зграде. Посебни делови зграде су посебне фунционалне целине у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.

Осим радова утврђених уговором, због стања у ком се налазе стамбени објекти, у све већем броју зграда у Београду потребно је извести радове већег обима и вредности, па ЈП "Градско стамбено" обавља и друге послове на зградама, по захтеву управника стамбених заједница. Ови послови се посебно уговорају, плаћање креће након извршених радова, са могућношћу отплате на до 60 месечних рата.

Радови по понуди плаћају се на основу фактуре на рачун ЈП "Градско стамбено". 

Дакле,  инвестициони радови о којима говоримо не изводе се на згради без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења, и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности, али су важни са аспекта функционисања зграде и културе становања.

Валидан Захтев за достављање Понуде (за извођење инвестиционих радова), мора бити потписан од стране управника стамбене заједнице, а подноси се надлежној радној јединици којој територијално припада предметна зграда, лично или скениран путем електронске поште.

Захтев мора садржати следеће податке:
• Адреса стамбене зграде (улица и број, назив општине)
• Име и презиме подносиоца захтева
• Контакт телефон подносиоца захтева
• Потпис управника стамбене заједнице
• Опис радова за које се тражи понуда

ЈП „ Градско стамбено“ спроводи поступке Јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и на основу захтева и критеријума из конкурсне документације бира извођача радова. ЈП „Градско стамбено“ у обавези је да на свом сајту објављује документа везана за поступке Јавних набавки. Подаци о отварању  понуда за Јавне набавке су садржани у поменутој документацији на сајту предузећа и заинтересована лица за присуство отварању се самостално информишу о термину  јавног отварања путем сајта предузећа. Надметање има за циљ да се изабере најбољи и/или најповољнији извођач радова који су предмет поступка јавне набавке.

По одабиру извођача ЈП „Градско стамбено“ телефонским путем контактира управника стамбене заједнице,  ради потписивања уговора о поверавању послова извођења радова.

Плаћање почиње након завршетка радова, динамиком и у износима који су прецизирани уговором. Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга-уплатницама ЈКП  „Инфостан  технологије“, ратама на месечном нивоу.

За све додатне информације можете се обратити позивном центру ЈП „Градско стамбено“ на број 0800 200 011 (позив је бесплатан из фиксне и мобилне мреже).

Актуелно > <