Pratite nas

Текуће одржавање

У складу са уговором о одржавању стамбених зграда, ЈП "Градско стамбено" изводи мање радове на поправци заједничких делова зграде, инсталација и уређаја. Ови радови се изводе по радном налогу, на основу пријаве управника стамбене заједнице, односно самих  станара, а власници станова покривају њихове трошкове кроз плаћање месечне надокнаде на основу уговора.

Под текућим одржавањем подразумевају се активности на одржавању  стамбене/стамбено пословне зграде чијим извођењем се обезбеђује њено одржавање на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Уколико је на стамбеној/стамбено пословној згради потребно предузети активности које су таквог обима и структуре да по својој природи неспадају у инвестиционо одржавање, нити у активности које се подразумевајупод текућим одржавањем, ЈП „Градско стамбено “је обавезно да стамбеној заједници достави понуду за извођење радова/пружање услуга, сачињену према предмеру радова, односно детаљном опису радова/услуга које је потребно извршити на заједничким деловима зграде, уређајима или инсталацијама, као и њихове тачне количине изражене у јединици мере, израђене од стране стручних лица јавног предузећа, на основу снимљеног стања, а по пријави потребе (захтев) за њиховим извођењем.

Актуелно > <