Pratite nas

Редовно одржавање

У складу са Уговором о одржавању стамбених зграда, ЈП "Градско стамбено" изводи мање радове на поправци заједничких делова зграде, инсталација и уређаја. Ови радови се изводе по радном налогу који отвара референт са радне јединице, а по пријави председника Скупштине зграде, односно станара. Радови овог обима имају третман хитне интервенције, лимитирани су ценом коштања и власници станова покривају њихове трошкове кроз плаћање месечне надокнаде на основу Уговора.
У зградама без лифта ЈП "Градско стамбено" обавља следеће радове по Уговору о одржавању стамбених зграда:
 • избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија,
 • одгушење заједничких канализационих инсталација у зградама,
 • поправка и делимична замена заједничких водоводних и канализационих цеви, које припадају згради, када дође до прскања,
 • поправка и замена вентила на заједничким водоводним инсталацијама,
 • мањи радови на поправци кровног покривача којима се спречава прокишњавање у станове и у просторијама у којима се налазе заједнички уређаји (степениште, лифт кућица, и сл),
 • поправке и замене стакла над степенишним простором,
 • мање поправке на деловима фасаде,
 • замена разбијених стакала на улазним вратима у зграду,
 • поправке електроинсталације од главног разводног ормана до разводне табле у стану и од главног разводног ормана до прикључне кутије на фасади зграде,
 • редовна контрола и поправка громобранских инсталација,
 • редован преглед, сервисирање и отклањање кварова на уређајима у згради као што су: хидрофори и хидроцили, акумулатори, АПА уређаја и инсталација за нужно светло, сигнално авио светло,
 • замена прегорелих степенишних аутомата за светло и тастера као и други радови везани за одржавање инсталација степенишног светла.
Поред радова побројаних код зграда без лифта, у зградама са лифтом ЈП "Градско стамбено" обавља и следеће радове по Уговору о одржавању стамбених зграда:

 • сервисирање лифтова једанпут месечно са припадајућим материјалом према Правилнику о Безбедности лифтова (Сл. Гласник РС бр. 101/10, у примени од 06/01/2011)
 • поправке лифтова до висине радног налога
 • технички преглед (испитивање исправности целокупног лифтовског постројења ради добијања сертификата о исправности од стране специјализоване, стручне институције - једном годишње),
 • баждарење регулатора брзине на лифту

Актуелно > <