Pratite nas

Veliki radovi u zgradi

Korisnici usluga JP „Gradsko stambeno“ u više od 100 hiljada stanova informisani su o novim pogodnostima koje se tiču investicionih, velikih radova. Akcija putem podele brošura „Veliki radovi u zgradi“, trajala je gotovo mesec dana.

JP „Gradsko stambeno“ ukinulo je avansno plaćanje u gotovini, omogućilo je početak plaćanja tek nakon izvedenih radova, kao i na rate bez kamate, a takođe prati garanti rok i obezbeđuje nadzor tokom izvođenja radova.

Veliki radovi u zgradi

Utorak, 06. Jul 2010.
Prema Zakonu o održavanju stambenih zgrada, održavanje finansiraju njihovi vlasnici, odnosno vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradama.

Na deset opština na kojima posluje „Gradsko stambeno“, veliki broj zgrada sa našim preduzećem ima potpisan ugovor o redovnom održavanju, na osnovu koga vlasnici stanova u tim zgradama plaćaju mesečnu naknadu-uplatnicama „Infostana“. Ugovorom su obuhvaćene popravke manjih kvarova i hitne intervencije, kao što su oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta, popravka vodovodnih cevi, odgušenje kanalizacionih vertikala i slično.

Međutim, zbog stanja u kom se nalazi stambeni fond, u sve većem broju zgrada u Beogradu potrebno je izvesti radove većeg obima koji podrazumevaju znatna finansijska ulaganja vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Zbog rastuće potrebe za ovakvim radovima, a sa druge strane zbog teške ekonomske situacije, „Stambeno“ omogućava da se ovakvi radovi ipak izvedu i to:

1. Bez plaćanja unapred (otplata radova počinje po završetku izvođenja radova);
2. Plaćanjem na rate bez kamate (putem uplatnica „Infostana“ do dve godine otplate, bez kamate);
3. Najboljom garancijom na tržištu (garanciju daje „Gradsko stambeno“).


Šta su zapravo veliki radovi?

Veliki radovi najčešće podrazumevaju radove većeg obima ili veće vrednosti (preko 300.000,00 dinara). Sa aspekta neophodnosti i brzine izvođenja radova, najtačnija definicija velikih radova bila bi da su to svi radovi koji ne spadaju u hitne intervencije i u neodložne radove. Dakle, veliki radovi ne spadaju u radove koji se na zgradi izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja, i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacije i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti, ali su važni sa aspekta funkcionisanja zgrade i kulture stanovanja.

Ovde (DOC ili PDF) možete pogledati sve elemente čiju popravku ili zamenu obuhvataju veliki, odnosno radovi na investicionom održavanju, prema Uredbi o održavanju stambenih zgrada i stanova.


Zašto angažovati JPGS za izvođenje velikih radova u zgradi?

Nema plaćanja unapred
Ukinuta je ranija praksa da se pre početka radova od stanara zgrade prikuplja deo novca unapred, u gotovini. Ukidanjem avansa ubrzan je početak radova, a i izbegnuti su potencijalni problemi, pre svega nerazumevanje i razmirice među komšijama. Otplata radova počinje tek pošto radovi budu okončani.

Plaćanje na rate bez kamate
Plaćanje radova vrši se preko gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga, uplatnicama „Infostana“, jednom mesečno. Odobravamo do 24 rate, odnosno do dve godine otplate, bez kamate. Konačan broj rata zavisi od ukupnog iznosa neophodnog za izvođenje radova, vodeći računa da pojedinačna rata ne prelazi iznos od oko dve hiljade dinara.

Garancija izvedenih radova
Izvođač radova bira se sa liste kvalifikovanih izvođača „Stambenog“, prikupljanjem ponuda više izvođača, u postupku kome prisustvuju predstavnici zgrade. Garanciju na izvedene radove daje „Gradsko stambeno“, bez obzira na to koja kompanija je izabrani izvođač radova. U danima nestabilnosti, kada se firme pojavljuju i nestaju, tradicija od preko 40 godina poslovanja na tržištu sigurna je preporuka da će radovi biti sprovedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.


Kako ući u proceduru?

Uslov da JPGS razmatra Zahtev stambene zgrade jeste da ona pripada fondu JPGS, odnosno da sa našim preduzećem ima potpisan Ugovor o redovnom održavanju. Ukoliko niste sigurni da li ste u našem fondu, možete se obratiti našem Centru za komunikacije, radnim danima od 8 do 16 časova na telefon 011/353-7777.

Drugi uslov je da zgrada ima legitimne organe, odnosno Skupštinu/Savet zgrade, kao i Predsednika Skupštine/Saveta zgrade. Savet o osnivanju Skupštine/Saveta zgrade možete pogledati ovde.

Prvi korak – Podnošenje Zahteva
Validan Zahtev za dostavljanje Ponude (za izvođenje velikih radova) mora podneti Predsednik Saveta/Skupštine zgrade, ili lice koje on ovlasti.

Zahtev se podnosi isključivo pisanim putem i dostavlja se teritorijalno nadležnoj Radnoj jedinici JPGS, ili direkciji preduzeća.

Pojedinačan Zahtev može se podneti samo za jednu vrstu radova, odnosno može se odnositi na rešavanje samo jednog problema.

Zahtev mora sadržati sledeće podatke:
• Adresa stambene zgrade (naziv ulice, broj zgrade, naziv opštine)
• Ime i prezime podnosioca Zahteva
• Kontakt telefon podnosioca Zahteva
• Pečat Skupštine/Saveta zgrade
• Foto-kopija Ovlašćenja, ukoliko podnosioc Zahteva nije Predsednik Skupštine/Saveta zgrade
• Opis radova za koje se traži Ponuda

Zahtev može biti podnet i u formi JPGS koji možete preuzeti ovde (DOC ili PDF).

Zahtev može podneti i ugroženi stanar, i to redovnom procedurom prijave kvarova putem elektronske pošte. U slučaju da se tom prilikom utvrdi da se Zahtev odnosi na velike radove, ugroženi stanar biće obavešten o ispravnoj proceduri.

Drugi korak – Izrada predmera i predračuna
Po prijemu Zahteva, stručna služba nadležne Radne jedinice izlazi na teren i utvrđuje obim i okvirnu cenu radova.

Treći korak – Okvirna Ponuda
Predsedniku Skupštine/Saveta zgrade (ili ovlašćenom licu) šalje se Okvirna Ponuda sa približnom cenom radova, kao i brojem rata za otplatu sa pojedinačnom cenom rate.
Odlukom o prihvatanju Okvirne ponude, koju potpisuje i pečatira Predsednik Skupštine/Saveta zgrade, pokreće se postupak nabavke, kako bi se odabrao najpovoljniji izvođač radova.

Četvrti korak – Postupak nabavke
Nakon prihvatanja Okvirne Ponude, JPGS organizuje nadmetanje za preduzeća-kvalifikovane izvođače JPGS, a u prisustvu stanara/vlasnika (Predsednik Skupštine/Saveta zgrade ili ovlašćeno lice). Nadmetanje ima za cilj da se izabere najbolji i/ili najpovoljniji izvođač radova koji su predmet Okvirne Ponude.

Peti korak – Ponuda za izvođenje radova
Po odabiru izvođača JPGS upućuje konačnu Ponudu za izvođenje zahtevanih radova. Da bi započelo izvođenje radova, stanari/vlasnici moraju prihvatiti Ponudu, o čemu donose odgovarajuću Odluku (DOC ili PDF) koju prate potpisi (DOC ili PDF) većine (51%) vlasnika kvadrata stambenog i poslovnog prostora zgrade.

Šesti korak – Izvođenje radova
Nakon usvajanja Ponude, zgrada potpisuje ugovor sa „Stambenim“ i otpočinju radovi čije trajanje je definisano ugovorom.

Sedmi korak – Garancija i plaćanje
Garanciju na izvršene radove daje „Gradsko stambeno“ i ona je definisana ugovorom, u zavisnosti od vrste radova, korišćenih materijala i sl. Plaćanje počinje nakon završetka radova, dinamikom i u iznosima koji su precizirani ugovorom. Plaćanje se vrši putem gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga-uplatnicama „Infostana“, ratama na mesečnom nivou.Dodatne informacije možete dobiti telefonskim pozivom Centra za komunikacije JPGS, radnim danom od 8 do 16 časova, na broj telefona 011/353 77 77.

Obrasci dokumenata koji su potrebni za postupak izvršenja velikih radova:

• Obrazac Zahteva za dostavljanje Ponude (DOC ili PDF)
• Obrazac Odluke o prihvatanju Ponude (DOC ili PDF)
• Obrazac Liste potpisa stanara koji prihvataju Ponudu (DOC ili PDF)

Rekonstrukcija fasada

Ponedeljak, 05. Jul 2010.

Kako bi JP „Gradsko stambeno“ pristupilo radovima na sanaciji/revitalizaciji fasade, u skladu sa zakonskim propisima, neophodno je da stambena zgrada kao investitor radova izvrši određene predradnje.

pročitaj više

Aktuelno > <