Данијелова 33, Београд
0800 200 011
jpgs@stambeno.com
Alt Text

Организација и руководство

Руководство

Датум и место рођења: 15.02.1983. године, Београд, општина Звездара, Република Србија
Држављанство: Српско
Породични статус: ожењен, две ћерке
Радни статус: запослен

ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
– Европски универзитет, Факултет за европски бизнис и маркетинг у Београду. Стечени академски назив: мастер менаџер европског бизниса и маркетинга (Диплома о завршеним мастер академским студијама (300ЕСПБ) Факултета за европски бизнис и маркетинг Европског Универзитета у Београду, број 98/2013 од 21.06.2013. године)
– Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије – Београд. Стечено стручно звање: дипломирани економиста (Диплома Факултета за пословне студије Мегатренд универзитета у Београду, број 3401/000992005 од 27. јануара 2010. године)

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО
02.09.2019. – и даље – директор предузећа ЈП „Градско стамбено“, Београд.

01.01.2015. – 01.09.2019. ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/В
16.04.2015. – 01.09.2019. директор ЈП „Београдска тврђава“, Београд
01.01.2015. – 15.04.2015. в.д. директора ЈП „Београдска тврђава“, Београд

10.01.2005. – 31.12.2014. АН-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о. Београд, Баје Пивљанина 3 део, бр. 23
23.01.2013. – 31.12.2014. директор предузећа
05.09.2009. – 22.01.2013. финансијски директор
10.01.2005. – 04.09.2009. сарадник за продају и маркетинг

ТЕХНИЧКЕ ВЕШТИНЕ
– ИТ вештине и познавање рада софтверских пакета (Word, Excel, Power Point)

СТРАНИ ЈЕЗИК
– Знање енглеског језика

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ
– Аналитичност, способност квалитетног управљања кадровима и радним временом

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ
– Комуникативност, способност тимског и индивидуалног рада

РЕФЕРЕНЦЕ
– Личне и професионалне референце према захтеву

Рођен 12.08.1956. у Београду.

Основну школу и гимназију завршио у Београду.

Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду на Одсеку за хидротехнику 31.10.1988.

Положио стручни испит 05.04.2004. (број уверења 7757/Г)

Поседује следеће лиценце издате од Инжењерске коморе Србије:
314 Г862 08 – одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
414 6450 04 – одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
Ожењен, отац двоје деце.

Радно искуство:

Уговори о делу 1986-1989:

“Енергопројект“ – сарадник на пројекту примарне водоводне мреже П1100 за војне базе у Ираку
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ – превод стручних хидротехничких абстраката са енглеског језика на српски (и обрнуто) и уношење у базу података
ГП „Напред“ 1989-2010:

Шеф градилишта – важнији објекти:
– стамбено-пословни објекти у Блоку 34, Нови Београд
– пословна зграда ЈАТ-а у Блоку 32, Нови Београд
– зграда СДПР-а у Булевару уметности 2, Нови Београд
– стамбени објекти на Лиману 4, Нови Сад
– радничко насеље, Вршац
– примарна и секундарна водоводна мрежа за Блокове 44 и 34 на Новом Београду са израдом пројекта изведеног стања
-тржни центар „Пирамида“ у Блоку 44, Нови Београд
Главни инжењер за занатско-инсталатерске радове:

– хала „Лимес“, Нови Београд – део инсталација водовода и канализације које је изводило ГП “Напред“
– секундарна водоводна и канализациона мрежа око хале “Лимес“
– стамбено-пословни објекти у Блоковима 22 и 25 (око 140.000 м2)
– примарна и секундарна водоводна и канализациона мрежа за Блокове 22 и 25 на Новом Београду са израдом пројекта изведеног стања
– примарни колектори за кишну и фекалну канализацију уз улице Пролетерске солидарности, Шпанских бораца и Булевара Др Зорана Ђинђића на Новом Београду са израдом пројекта изведеног стања
– стамбени објекат 4Б1, Нови Сад
– секундарна водоводна и канализациона мрежа са црпним станицама и ретензионим базеном за објекат Хладњача „КРОН II“, као и ПЛУВИА систем одвођења воде са кровне конструкције
– предшколска установа, Сремчица

Надзорни орган на извођењу инсталација водовода и канализације:
– више објеката које су изводили кооперанти ГП-а “Напред“
– техничка контрола више извођачких пројеката

Директор грађевинске оперативе:
– пословна зграда “ Grawe osiguranje“ на Новом Београду (37.000 м2) са инфраструктуром
– тржни центар „Идеа“ на Новом Београду, уређење терена
– објекат „Савоград“ за инвеститора „Неимар В“, Нови Београд – конструкција
– пословни објекат у Земуну – насеље Галеника
– реконструкција школе „Сирогојно“ у Земуну
– адаптација 28 Домова здравља у Србији – инвеститор
– пословну објекат и производна хала у Сурчину

Директор „Напред-конструкције“:
– директор „кћерке“ фирме која је изводила зидарске,занатске и инсталатерске радове

Самостални пројекти:
– израда пројекта, технолошки процес извођења и извођење обалоутврде на реци Сави код Београдске топлане за потребе бетоњерке ГП „Напред“, Нови Београд
– више мањих пројеката адаптација станова и кућа

Градски секретаријат за образовање Београда 2004-2005:

Помоћник Градског секретара за образовање задужен за инвестиције:
– преко 250 школских објеката (израда техничке документације, извођење и надзор)
– председник Комисије за Јавне набавке у Секретаријату за образовање

Милленниум теам доо 2010:

Технички директор предузећа:
– израда тендерске документације, ревизија пројеката и извођење радова на специјалним објектима нискоградње и инфраструктуре
– примарна и секундарна мрежа водовода и канализације за град Костајница
– постројења за пречишћавање отпадних вода (Старчево и Руменка)
– секундарна мрежа водовода општина Лазаревац
– резервоари Дражановац и Рипањ

Технички директор Јавног комуналног предузећа у Старој Пазови – 2011
Главни инжењер за В и К у Гемаx-у – 2011.

Извршни директор Сектора за техничке послове Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд – новембар 2011.- тренутно

Остала знања:
Знање рада на рачунару
Језици:
енглески језик (добро)
француски језик (основно)
српски језик (матерњи)

Рођена 21.01.1979. године.

Образовање:
* Факултет за економију и инжењерски менаџмент 2008 – 2010. ФИМЕК, дипломирани економиста, Новосадски универзитет
* Београдска пословна школа, економиста за финансије 1998 – 2000. Рачуноводство и банкарство, Београдски универзитет
* Неготинска гимназија, друштвено – језички смер 1994 – 1998.

Радно искуство:
* Јавно предузеће „Градско стамбено“ – Извршни директор сектора за корпоративно управљање, од 2013. Године – Тренутно
* Дом за старе „Радост“ – Саветник 2012.-2013.
* Банка Интеса а.д Београд – Благајник/ликвидатор 2010. – 2012.
* Здравствени центар Неготин – Шеф фактурне службе 2005 – 2010.
* Власник самосталне трговинске радње 1999 – 2005.

Посебна знања и вештине:
* Сертификат за службеника за јавне набавке
* ECDL Core Certificate
* Знање рада на рачунару: MS Office (Word, Excel, Power Point) и активно коришћење интернет комуникација
* Остало: Возачка дозвола Б категорије (од 1998 год.)
Страни језик:

* Енглески (средњи ниво, говорни и писани)
* Немачки језик (средњи ниво, говорни и писани)

Чланови надзорног одбора

Рођена 16.11.1955. године у Београду.

Завршила средњу и вишу економску школу у Београду.

Године 1981. дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду, смер спољне трговине.

Усавршавање знања:
* 1984. године (септембар) Франкфурт на Мајни, Немачка – Завршила семинар и обуку за берзанско пословање за трговање хартијама од вредности на Франфуртској берзи и ЛХБ Банци, као представник система Удружене београдске банке, Београд;
* 1988. године – Добила „Зелени картон“ у организацији Привредне коморе Југославије за рад у спољној трговини и девизно пословање;
* 1992. године (април) – На Београдској берзи завршила и положила обуку за берзанског брокера у првој генерацији берзанских брокера на Берзи (проглашена за најбољег брокера);
* 1999. године – При Министарству правде положила обавезни државни стручни испит за рад у органима државне управе – Основи пореског система и Закон о општем управном поступку;
* 2003. године (август) – US Steel Košice – Обука за директора Credit Service у US Steel Serbia;
* 2004. године (фебруар) – US Steel Corporation USA, Pittsburgh у Централи (Head Quarters) – Прошла обуку за Senior Managera у US Steel Serbia. Дата препорука на основу изузетно успешно обављених послова и успешног рада;
* 2008. године (мај) – Положила испит пред Високим службеничким саветом Владе Србије са највишом оценом за руковођење ресором у Министарству финансија, Управа за трезор, Сектор за управљање јавним дугом.

Радно искуство:
* 1982. године – Специјализована пољопривредна банка – „АГРОБАНКА“, Београд Самостални стручни саветник на пословима са Светском банком;
* 1986. године – Металско-монтажно предузеће „БРАНКО ПЛЕЋАШ“, Земун Финансијски директор;
* 1990. године – Трговинско предузеће „ОБУЋА“, Београд Заменик финансијског директора;
* 1992. године – „BOOTS-GALENIKA“, Београд, мешовито предузеће за производњу и промет фармацеутских производа компаније „BOOTS – ENGLAND“ Финансијски директор и директор општег кадровског сектора;
* 1994. године – „MONTEX“ банка, Мешовита банка АД, Београд Потпредседник за динарска средства и пласман;
* 1996. године – „YUEKI“ банка АД, Београд Генерални директор банке;
* 1998. године – Републичка управа јавних прихода, Београд – Финансијска полиција – Инспектор И;
* 2001. године – Концерн црне металургије „САРТИД АД“, Смедерево Директор девизног сектора Концерна;
* 2003. године – „US SREEL SERBIA“, Смедерево Директор кредитног сервиса мултинационалне компаније Ус Стеел Сербиа;
* 2005. године – „JEEP Commerce“, Београд Финансијски директор;
* 2007. године – Решењем Владе Републике Србије постављена у Министарству финансија, Управа за трезор Помоћник Директора Управе, Сектор за управљање јавним дугом;
* 2011. године – „Котекс“ д.о.о. Сурчин Финансијски директор;
* 2013. године (мај) и даље – члан Назорног одбора у ЈП „Градско стамбено“ Београд;
* Март 2016. – Јун 2016. – члан привременог органа у ГО Вождовац;
* Од 2016. године и даље – одборник у ГО Вождовац.

Остало:
* Активно знање енглеског језика – говорног и писаног – највишег пословног степена
* Знање рада на рачунару
* Удата, двоје деце

Организациона шема Јавног предузећа Градско стамбено

 • Одељење за одржавање и контролу чишћења
 • Одељење за техничку припрему
 • Одељење хитних интервенција и оперативних послова
 • Одељење за одржавање на радним јединицама:
  • РЈ Стари град
  • РЈ Палилула
  • РЈ Савски Венац
  • РЈ Звездара
  • РЈ Врачар
  • РЈ Вождовац
  • РЈ Чукарица
  • РЈ Нови Београд
  • РЈ Земун
  • РЈ Раковица
 • Служба за правне и опште послове
 • Служба за економско-финансијске послове
 • Служба за јавне набавке
 • Служба за односе са грађанима и информисање
 • Служба информационих технологија